{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/croqj1gqx%2Fup%2F5e8ff75228b43_1920.png","height":"40"}
 • ABOUT
 • PROJECTS
 • COMMUNITY
 • NOTICE
 • CONTACT
 • {"google":["Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"DOOSUNG","font_size":"16","font_weight":"normal","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • ABOUT
 • PROJECTS
 • COMMUNITY
 • NOTICE
 • CONTACT
 • History

  회사연혁

  company history

  - 사업종목 : 실내 장식, 가구, 집기류, 창호 공사, 금속 공사, 철물 공사, 도장 공사, 경량자재, 건축자재, 시설물유지관리업

  - 자본금 2016 시공능력평가액(대한전문건설협회) 9,854,498천 원

  - 품질보증 : KS Q ISO 90012009

   

  - 1999.10.27  주)두성인테리어 설립

  - 2000.04.10  건설업 등록증 취득(실내건축)

  회사명

   

  주)두성인테리어

  법인설립

   

  1999년 10월 27일

  사업자등록번호

   

  206-81-18539

  업   종

   

  건설업, 제조업, 시설물유지관리

  대표이사

   

  손  영  진

  주   소

   

  서울시 광진구 아차산로 78길110, 706호

  Cooperation

  협력사

  {"google":["Noto Sans","Lora"],"custom":["Noto Sans KR","Iropke Batang","Nanum Gothic"]}{"google":["Noto Sans","Lora"],"custom":["Noto Sans KR","Iropke Batang"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Iropke Batang"]}